Sự kiện cá tháng tư World of Tanks 2016

Sự kiện cá tháng tư World of Tanks 2016

Sự kiện cá tháng tư World of Tanks

Wargaming đã chuẩn bị một sự kiện Cá tháng tư rất lớn cho World of Tanks. Sẽ có một khối cầu, gọi là IS-360, và một bản đồ Lunar map! Trong sự kiện này sẽ có 7 × 7 game thủ tham gia chế độ chơi đặc biệt và phải xếp hàng chờ, chúng tôi có để hình thành một “Lunar Platoon” của 2 hoặc 3 thành viên tham gia. Phần thưởng sẽ là một danh hiệu  “The Dark Side of the Moon”,  huy chương cho sự kiện cá tháng tư “The Dark Side of the Moon” cho tất cả các game thủ của đội chiến thắng. Tối đa một huy chương cho mỗi tài khoản người chơi:

Xem thêm sự kiện:

Sự kiện cá tháng tư World of Tanks

Sự kiện cá tháng tư World of Tanks


Wargaming prepared a huge April Fools event for World of Tanks. There will be a spherical tank, the IS-360, and a Lunar map! The event will be a 7×7 player low gravity game mode and to queue we have to form a “Lunar Platoon” of 2 or 3 members to participate. The Reward will be a “Spherical warrior in vacuum” medal for the event “The Dark Side of the Moon” to all players of the winning team. One medal maximum per player account:


 

Wargaming ha preparato un grande evento per World of Tanks durante il Pesce dio Aprile. Ci sarà un carro sferico, IS-360, e una mappa lunare! L’evento sarà uno scontro  7 × 7 con una modalità a bassa gravità gioco e coda per formare un “Lunar Platoon” di 2 o 3 membri: la ricompensa sarà una medaglia “Spherical warrior in vacuum” per l’evento “The Dark Side of the Moon” assegnata a tutti i giocatori della squadra vincente. Massimo un medaglia per account del giocatore.

Sự kiện cá tháng tư World of Tanks

Sự kiện cá tháng tư World of Tanks

Sự kiện cá tháng tư World of Tanks

Sự kiện cá tháng tư World of Tanks

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *