điểm xuyên giáp

Hitzones color cập nhật các phiên bản

Hitzones color mod word of tank

Hitzones color giúp xác định nơi dễ xuyên để bắn phá và gây thiệt hại một mô-đun trên ...