liên minh huyền thoại

Yorick sắp được làm lại! Lý giải về việc tăng/ giảm sức mạnh

Yorick Bà Già Khó Tính và Đàn Mèo.

Yorick sắp được làm lại! Alistar là một vị tướng “không thể” thua đường Với đợt ...